|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 457,00 1.20:02:31 34 15
2 Nam 302,15 1.03:35:07 28 14
3 Nam 277,22 1.04:40:15 27 15
4 Nam 262,12 1.00:10:34 22 15
5 Nam 238,10 21:37:04 29 14
6 Nam 212,31 17:47:42 33 13
7 Nam 201,40 14:48:22 11 8
8 Nam 181,49 15:35:52 19 12
9 Nam 151,08 12:20:16 12 12
10 Nữ 139,49 14:47:36 10 8