Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Nhữ Hoài Nam
11/12/2021 03:19
LB tại Dương Nội
everyone
42,4km
Distance
04:15:19
Time
06:01/km
Pace
2804
Calories
LB tại Dương Nội
Night Run
everyone
42,2km
Distance
03:55:14
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Tuyen Nguyen
11/12/2021 05:45
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
55:21
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Tuyen Nguyen
12/12/2021 04:00
Pacer Sub 3:30 🏃🏃🏃
everyone
42,2km
Distance
03:28:46
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Pacer Sub 3:30 🏃🏃🏃
Phung Kim Anh
11/12/2021 06:52
Halo: PCCC
everyone
42,6km
Distance
05:31:55
Time
07:47/km
Pace
3497
Calories
Halo: PCCC
LBM online
everyone
42,2km
Distance
03:49:11
Time
05:25/km
Pace
0
Calories
LBM online
Dương Hữu Long
12/12/2021 21:30
Night Run
everyone
5,4km
Distance
59:17
Time
11:03/km
Pace
167
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Dương Hữu Long
12/12/2021 17:04
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:14:53
Time
07:24/km
Pace
535
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Minh An
12/12/2021 20:35
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
01:17:59
Time
06:28/km
Pace
1045
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Night Run
everyone
3,6km
Distance
45:31
Time
12:33/km
Pace
207
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Chu Minh Hai
12/12/2021 04:01
Fail
everyone
36,2km
Distance
02:54:33
Time
04:49/km
Pace
2847
Calories
Fail
Workout đã bị xóa
Việt Hưng Cao
11/12/2021 19:24
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
01:48
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Việt Hưng Cao
12/12/2021 03:20
Night Run
everyone
42,4km
Distance
04:17:03
Time
06:03/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lê Nghĩa
12/12/2021 03:51
Night Run
everyone
23,8km
Distance
02:23:03
Time
06:00/km
Pace
2283
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
DNF VMM 2022
12/12/2021 20:25
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
49:35
Time
09:14/km
Pace
456
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Việt
12/12/2021 19:13
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:59
Time
06:26/km
Pace
565
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Việt
12/12/2021 19:13
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:59
Time
06:26/km
Pace
565
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thich Nguyen
12/12/2021 16:31
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:21:09
Time
05:20/km
Pace
897
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thich Nguyen
12/12/2021 17:54
Afternoon Walk
everyone
1,3km
Distance
16:33
Time
12:49/km
Pace
63
Calories
Afternoon Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lê Việt Hùng
12/12/2021 14:34
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
05:47:25
Time
08:13/km
Pace
2764
Calories
Afternoon Run