Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Morning Run
everyone
3,1km
Distance
23:53
Time
07:35/km
Pace
221
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:11:37
Time
04:32/km
Pace
1901
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
17:58
Time
05:41/km
Pace
161
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
17:22
Time
05:24/km
Pace
155
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
52:50
Time
06:25/km
Pace
436
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ