Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Trần Quốc Long
12/12/2021 04:15
Morning Run
everyone
42,5km
Distance
04:22:55
Time
06:11/km
Pace
2713
Calories
Morning Run
Trần Quốc Long
12/12/2021 04:15
FM - Hanoi Starlake
everyone
42,7km
Distance
04:22:17
Time
06:09/km
Pace
2713
Calories
FM - Hanoi Starlake
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản