Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Chung Lê
12/12/2021 05:59
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
11:31
Time
05:55/km
Pace
153
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Chung Lê
12/12/2021 04:00
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:45:02
Time
04:58/km
Pace
1431
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Chung Lê
12/12/2021 03:47
Night Run
everyone
0,8km
Distance
04:46
Time
05:45/km
Pace
63
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Chung Lê
12/12/2021 03:28
Night Run
everyone
1,7km
Distance
10:52
Time
06:16/km
Pace
134
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ