Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Evening Run
everyone
2,4km
Distance
18:46
Time
07:46/km
Pace
145
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
40:45
Time
07:34/km
Pace
401
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Run
everyone
42,2km
Distance
04:10:36
Time
05:56/km
Pace
2832
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
02:11:02
Time
10:28/km
Pace
822
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
02:38:25
Time
07:24/km
Pace
1325
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ