Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

DNF VMM 2022
12/12/2021 20:25
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
49:35
Time
09:14/km
Pace
456
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
DNF VMM 2022
11/12/2021 20:09
Evening Walk
everyone
2,5km
Distance
31:47
Time
12:29/km
Pace
228
Calories
Evening Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
DNF VMM 2022
11/12/2021 19:50
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
09:13
Time
07:53/km
Pace
103
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ