Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Trần Mạnh Linh
12/12/2021 03:33
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
04:07:18
Time
05:51/km
Pace
2765
Calories
Morning Run
Trần Mạnh Linh
12/12/2021 03:33
Trượt ĐH 😭
everyone
42,2km
Distance
04:03:11
Time
05:45/km
Pace
2765
Calories
Trượt ĐH 😭
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Trần Mạnh Linh
12/12/2021 02:56
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
22:04
Time
06:10/km
Pace
241
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Mạnh Linh
12/12/2021 02:56
Night Run
everyone
3,6km
Distance
22:04
Time
06:10/km
Pace
241
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin