Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

ĐỖ HỮU ĐOÁN
12/12/2021 03:53
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
04:33:42
Time
06:29/km
Pace
2987
Calories
Morning Run
ĐỖ HỮU ĐOÁN
12/12/2021 03:53
Night Run
everyone
42,2km
Distance
04:33:42
Time
06:29/km
Pace
2987
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin