Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:41:13
Time
05:14/km
Pace
2650
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
35:42
Time
07:06/km
Pace
310
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
57:14
Time
06:17/km
Pace
562
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ