Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Lê Việt Hùng
12/12/2021 14:34
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
05:47:25
Time
08:13/km
Pace
2764
Calories
Afternoon Run
Lê Việt Hùng
12/12/2021 14:34
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
05:42:09
Time
08:06/km
Pace
2764
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin