Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Nguyễn Hải Nam
12/12/2021 17:31
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
59:44
Time
11:52/km
Pace
287
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Hải Nam
12/12/2021 17:31
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
59:03
Time
11:44/km
Pace
287
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Nguyễn Hải Nam
12/12/2021 03:25
Night Run
everyone
42,2km
Distance
05:11:51
Time
07:23/km
Pace
3025
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Hải Nam
12/12/2021 03:25
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
05:11:51
Time
07:23/km
Pace
3025
Calories
Morning Run
Nguyễn Hải Nam
11/12/2021 05:42
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:25:44
Time
07:08/km
Pace
882
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Hải Nam
11/12/2021 05:42
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:21
Time
06:51/km
Pace
882
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin