Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Hien Dinh Ngoc
12/12/2021 08:18
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
30:05
Time
12:27/km
Pace
177
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hien Dinh Ngoc
12/12/2021 04:35
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:41:57
Time
05:15/km
Pace
2289
Calories
Morning Run
Hien Dinh Ngoc
12/12/2021 04:23
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
09:06
Time
07:07/km
Pace
69
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hien Dinh Ngoc
11/12/2021 05:21
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
36:00
Time
08:22/km
Pace
244
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ