Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Hoàng Việt
12/12/2021 19:13
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:59
Time
06:26/km
Pace
565
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Việt
12/12/2021 19:13
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:59
Time
06:26/km
Pace
565
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Việt
12/12/2021 05:14
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:16:06
Time
06:44/km
Pace
829
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Việt
12/12/2021 05:14
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:16:06
Time
06:44/km
Pace
829
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Việt
11/12/2021 03:39
Morning Run
everyone
43,4km
Distance
04:23:59
Time
06:04/km
Pace
2361
Calories
Morning Run
Hoàng Việt
11/12/2021 03:39
Night Run
everyone
43,4km
Distance
04:23:59
Time
06:04/km
Pace
2361
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin