Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Nguyen Hai Thanh
12/12/2021 03:42
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
03:23:36
Time
04:49/km
Pace
2165
Calories
Morning Run
Nguyen Hai Thanh
11/12/2021 06:21
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
30:12
Time
05:52/km
Pace
337
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ