Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Hoàng Hữu Hanh
12/12/2021 17:36
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
21:12
Time
04:14/km
Pace
206
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Hữu Hanh
12/12/2021 17:36
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
21:12
Time
04:14/km
Pace
206
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Hoàng Hữu Hanh
11/12/2021 15:09
Afternoon Run
everyone
25,0km
Distance
01:56:27
Time
04:39/km
Pace
1170
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hoàng Hữu Hanh
11/12/2021 15:09
Afternoon Run
everyone
25,0km
Distance
01:56:27
Time
04:39/km
Pace
1170
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin