Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Night Run
everyone
3,6km
Distance
45:31
Time
12:33/km
Pace
207
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:03:44
Time
04:20/km
Pace
1947
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
05:59
Time
05:52/km
Pace
60
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
12:10
Time
11:28/km
Pace
49
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
15:59
Time
11:57/km
Pace
47
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
12:06
Time
12:01/km
Pace
35
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:11:23
Time
06:25/km
Pace
619
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
48:26
Time
05:58/km
Pace
333
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ