Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

ngoc tien vu
12/12/2021 00:05
Lunch Run
everyone
42,2km
Distance
06:08:38
Time
08:44/km
Pace
3018
Calories
Lunch Run
ngoc tien vu
11/12/2021 07:27
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
21:30
Time
06:39/km
Pace
236
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngoc tien vu
11/12/2021 05:20
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
58:04
Time
07:39/km
Pace
527
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ