Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Kiên Nguyễn
12/12/2021 08:50
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
06:17
Time
07:48/km
Pace
49
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Kiên Nguyễn
12/12/2021 06:39
Morning Run
everyone
24,2km
Distance
02:10:54
Time
05:24/km
Pace
1285
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ