Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Hồ như quỳnh
12/12/2021 03:01
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
04:17:25
Time
06:05/km
Pace
2491
Calories
Morning Run
Hồ như quỳnh
12/12/2021 03:01
Night Run
everyone
42,2km
Distance
04:17:25
Time
06:05/km
Pace
2491
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin