Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Sơn Nguyễn
12/12/2021 04:03
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
03:40:56
Time
05:13/km
Pace
2182
Calories
Morning Run
Sơn Nguyễn
12/12/2021 04:03
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
03:37:52
Time
05:08/km
Pace
2182
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin