Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Đỗ Tùng Linh
12/12/2021 04:59
Morning Run
everyone
41,1km
Distance
04:31:05
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đỗ Tùng Linh
12/12/2021 04:53
Night Run
everyone
0,0km
Distance
01:19
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ