Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

BÙI VĂN ĐÀ
12/12/2021 04:00
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
02:57:17
Time
04:11/km
Pace
2639
Calories
Morning Run
BÙI VĂN ĐÀ
12/12/2021 03:39
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
15:06
Time
08:21/km
Pace
136
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ