Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Laи Aиh
12/12/2021 08:57
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
10:33
Time
06:22/km
Pace
89
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Laи Aиh
12/12/2021 08:37
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
11:10
Time
06:44/km
Pace
88
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Laи Aиh
12/12/2021 08:15
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
10:47
Time
06:09/km
Pace
90
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Laи Aиh
12/12/2021 06:20
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:10:03
Time
06:36/km
Pace
569
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Laи Aиh
11/12/2021 05:19
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:01:42
Time
07:28/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ