Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Nguyễn Thế Huy
12/12/2021 06:45
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
34:12
Time
05:50/km
Pace
382
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Thế Huy
12/12/2021 05:12
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
01:29:10
Time
04:00/km
Pace
1289
Calories
Morning Run
Nguyễn Thế Huy
11/12/2021 06:21
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
43:55
Time
05:25/km
Pace
514
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ