Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Morning Run
everyone
4,1km
Distance
25:18
Time
06:14/km
Pace
160
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:42:16
Time
04:50/km
Pace
592
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
25:18
Time
06:14/km
Pace
160
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:42:17
Time
04:50/km
Pace
592
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
47:16
Time
06:18/km
Pace
558
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
47:06
Time
06:16/km
Pace
558
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin