Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Nguyen Huy Tuong
12/12/2021 16:06
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:06:16
Time
05:56/km
Pace
1399
Calories
Afternoon Run
Nguyen Huy Tuong
11/12/2021 16:53
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:12:48
Time
06:32/km
Pace
719
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ