Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Thi Thu Ha Nguyen
12/12/2021 15:48
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
01:43:03
Time
04:51/km
Pace
986
Calories
Afternoon Run
Thi Thu Ha Nguyen
12/12/2021 06:46
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
47:14
Time
06:40/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thi Thu Ha Nguyen
12/12/2021 06:30
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:33
Time
32:44/km
Pace
3
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Thi Thu Ha Nguyen
12/12/2021 04:31
Morning Run
everyone
20,9km
Distance
01:53:07
Time
05:24/km
Pace
858
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thi Thu Ha Nguyen
11/12/2021 14:44
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:25:50
Time
07:16/km
Pace
215
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thi Thu Ha Nguyen
11/12/2021 03:51
Night Run
everyone
41,8km
Distance
04:10:03
Time
05:59/km
Pace
2129
Calories
Night Run
Workout đã bị xóa