Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Trần Văn Lâm
12/12/2021 16:18
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
01:06:46
Time
10:40/km
Pace
400
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trần Văn Lâm
12/12/2021 05:08
Morning Run
everyone
21,6km
Distance
02:28:00
Time
06:50/km
Pace
1312
Calories
Morning Run