Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Anh T. Nguyen
11/12/2021 05:59
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:29:53
Time
07:05/km
Pace
1382
Calories
Morning Run
Anh T. Nguyen
11/12/2021 05:58
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:29:14
Time
07:01/km
Pace
1671
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa