Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Bùi Thành Công
11/12/2021 16:59
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:28:53
Time
04:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Bùi Thành Công
11/12/2021 18:30
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
09:35
Time
09:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bùi Thành Công
12/12/2021 07:10
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
55:25
Time
05:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bùi Thành Công
12/12/2021 08:10
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:30
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bùi Thành Công
12/12/2021 08:43
Morning Run
everyone
25,6km
Distance
02:20:01
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Bùi Thành Công
12/12/2021 08:43
Morning Run
everyone
25,6km
Distance
02:20:01
Time
05:28/km
Pace
1655
Calories
Morning Run
Trong hai ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Bùi Thành Công
12/12/2021 08:10
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:30
Time
08:13/km
Pace
51
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bùi Thành Công
12/12/2021 07:10
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
55:25
Time
05:15/km
Pace
615
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ