Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Nguyễn Thị Lan
12/12/2021 05:26
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:51:55
Time
05:16/km
Pace
907
Calories
Morning Run
Nguyễn Thị Lan
12/12/2021 05:02
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
20:47
Time
06:45/km
Pace
164
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ