Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Linh chế
12/12/2021 14:55
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:48:41
Time
05:08/km
Pace
1322
Calories
Afternoon Run
Linh chế
12/12/2021 03:04
Night Run
everyone
21,2km
Distance
02:05:54
Time
05:57/km
Pace
1244
Calories
Night Run
Workout đã bị xóa