Hoạt động LONGBIEN HALF MARATHON VIRTUAL RACE

Hoang Trong Minh
12/12/2021 06:10
Morning Run
everyone
21,7km
Distance
02:59:14
Time
08:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoang Trong Minh
12/12/2021 06:08
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:10
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ