Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Saturday
everyone
10,2km
Distance
01:21:27
Time
07:58/km
Pace
756
Calories
Saturday
Bình Vũ
12/12/2021 10:14
Morning Walk
everyone
6,0km
Distance
01:10:40
Time
11:45/km
Pace
288
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
11/12/2021 16:30
Afternoon Run
everyone
17,0km
Distance
03:12:27
Time
11:17/km
Pace
1104
Calories
Afternoon Run
Trong 2 ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Bình Vũ
12/12/2021 21:34
Night Run
everyone
12,0km
Distance
02:14:18
Time
11:11/km
Pace
652
Calories
Night Run
Trong 2 ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Bình Vũ
12/12/2021 17:12
LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE
everyone
10,0km
Distance
01:11:12
Time
07:06/km
Pace
401
Calories
LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE
Bình Vũ
12/12/2021 18:32
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
50:17
Time
09:05/km
Pace
354
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
11/12/2021 21:45
Night Walk
everyone
2,0km
Distance
28:10
Time
13:49/km
Pace
127
Calories
Night Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
12/12/2021 15:18
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
01:22:40
Time
11:33/km
Pace
521
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
11/12/2021 20:51
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
40:04
Time
13:07/km
Pace
226
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Pham
11/12/2021 14:26
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
16:03
Time
05:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Pham
12/12/2021 17:52
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
25:17
Time
05:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hòng Anh Duy
12/12/2021 16:24
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
32:39
Time
06:14/km
Pace
388
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lưu Tố Loan
11/12/2021 05:56
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:28:08
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày, sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Lưu Tố Loan
11/12/2021 07:27
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
01:00:34
Time
11:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lưu Tố Loan
12/12/2021 05:54
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:08:34
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lưu Tố Loan
12/12/2021 07:11
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
03:27
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lưu Tố Loan
12/12/2021 07:36
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
30:45
Time
11:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Phùng Nam Anh
12/12/2021 17:44
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:31
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Challenge complete!
everyone
10,2km
Distance
01:05:14
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Challenge complete!
Hoàng Minh Tâm
12/12/2021 17:54
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
57:17
Time
05:41/km
Pace
618
Calories
Afternoon Run