Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Bùi Ngọc Nam
12/12/2021 05:15
Finish HMsub1:50 🌫️
everyone
21,5km
Distance
01:49:18
Time
05:04/km
Pace
1540
Calories
Finish HMsub1:50  🌫️
Bùi Ngọc Nam
11/12/2021 06:08
Morning Run 🌫️
everyone
9,2km
Distance
57:56
Time
06:19/km
Pace
660
Calories
Morning Run 🌫️
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bùi Ngọc Nam
11/12/2021 06:04
Morning Run 🌫️
everyone
3,8km
Distance
03:30
Time
00:54/km
Pace
258
Calories
Morning Run 🌫️
Workout đã bị xóa
Bùi Ngọc Nam
11/12/2021 06:01
Morning Run 🌫️
everyone
1,2km
Distance
02:35
Time
02:12/km
Pace
79
Calories
Morning Run 🌫️
Workout đã bị xóa
Bùi Ngọc Nam
11/12/2021 05:58
Morning Run 🌫️
everyone
1,6km
Distance
01:54
Time
01:12/km
Pace
106
Calories
Morning Run 🌫️
Workout đã bị xóa