Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Thục Ninh
12/12/2021 07:05
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
01:36:54
Time
12:35/km
Pace
343
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thục Ninh
11/12/2021 17:15
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
20:49
Time
13:51/km
Pace
65
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thục Ninh
11/12/2021 16:14
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
14:17
Time
13:39/km
Pace
53
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thục Ninh
11/12/2021 14:44
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:16:56
Time
07:36/km
Pace
490
Calories
Afternoon Run
Thục Ninh
11/12/2021 07:31
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
28:46
Time
12:33/km
Pace
98
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ