Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:25:50
Time
07:33/km
Pace
575
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,3km
Distance
36:58
Time
02:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
39:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
04:15
Time
01:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
01:20
Time
02:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ