Hoạt động LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE

Bình Vũ
12/12/2021 10:14
Morning Walk
everyone
6,0km
Distance
01:10:40
Time
11:45/km
Pace
288
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
11/12/2021 16:30
Afternoon Run
everyone
17,0km
Distance
03:12:27
Time
11:17/km
Pace
1104
Calories
Afternoon Run
Trong 2 ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Bình Vũ
12/12/2021 21:34
Night Run
everyone
12,0km
Distance
02:14:18
Time
11:11/km
Pace
652
Calories
Night Run
Trong 2 ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Bình Vũ
12/12/2021 17:12
LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE
everyone
10,0km
Distance
01:11:12
Time
07:06/km
Pace
401
Calories
LONGBIEN MARATHON 10KM VIRTUAL RACE
Bình Vũ
12/12/2021 18:32
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
50:17
Time
09:05/km
Pace
354
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
11/12/2021 21:45
Night Walk
everyone
2,0km
Distance
28:10
Time
13:49/km
Pace
127
Calories
Night Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
12/12/2021 15:18
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
01:22:40
Time
11:33/km
Pace
521
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
11/12/2021 20:51
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
40:04
Time
13:07/km
Pace
226
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
12/12/2021 11:27
Lunch Walk
everyone
4,1km
Distance
30:51
Time
07:35/km
Pace
295
Calories
Lunch Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Bình Vũ
12/12/2021 05:21
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
02:15:26
Time
11:57/km
Pace
821
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV
Bình Vũ
11/12/2021 05:59
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
03:22:41
Time
09:33/km
Pace
1455
Calories
Morning Run
Trong 2 ngày sẽ lựa chọn workout tốt nhất của VĐV