Longbien Marathon Day - Tháng 4

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 98 Runners Team 1 1 0,0 00:00:00
2 Nghệ An Runners (NAR) 1 0,0 00:00:00
3 Toronto Running 1 0,0 00:00:00
4 #MAF 10 0,0 00:00:00
5 BTC X3 2 0,0 00:00:00
6 TBR - THÁI BÌNH RUNNERS 2 0,0 00:00:00
7 #VNUK 1 0,0 00:00:00
8 HTR - Hà Tĩnh Runners 4 0,0 00:00:00
9 Take Profit 1 0,0 00:00:00
10 Thanh Hóa Runners (THR) 1 0,0 00:00:00
11 Ecohome 1 0,0 00:00:00
12 No Pain No Gain 1 0,0 00:00:00
13 RFL 1 0,0 00:00:00
14 CHẠY BỘ NÀO 1 0,0 00:00:00
15 LFCVN Runners 7 0,0 00:00:00
16 VKL Team 1 1 0,0 00:00:00
17 Den Lu Runners 3 0,0 00:00:00
18 University Runners 2 0,0 00:00:00
19 CẨM PHẢ RUNNER 1 0,0 00:00:00
20 Adidas runner saigon 1 0,0 00:00:00
21 GAMUDA Runners 1 0,0 00:00:00
22 RUN FOR SELF 1 0,0 00:00:00
23 VBRC - Vungtau Beach Running Club 1 0,0 00:00:00
24 THAINGUYEN Runners 1 0,0 00:00:00
25 Ninh Bình Runners 1 0,0 00:00:00
26 123 1 0,0 00:00:00
27 GREENSTAR RUNNERS 1 1 0,0 00:00:00
28 VKL.NVC Runners 1 0,0 00:00:00
29 HBPR - Hoa Binh Park Runners 1 0,0 00:00:00
30 88 Runners 1 0,0 00:00:00
31 TimesRunners 3 0,0 00:00:00
32 Cau Giay Park Runners 1 0,0 00:00:00
33 SVMC & Friends 1 0,0 00:00:00
34 Chicken Run 1 0,0 00:00:00
35 98Runners 1 0,0 00:00:00