Hoạt động Malta Run Far

Trần Thanh Vân
02/01/2022 16:37
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:29:34
Time
07:15/km
Pace
745
Calories
Afternoon Run
Tu Mai
02/01/2022 07:09
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
01:23:37
Time
13:16/km
Pace
278
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Đào Lê Lan
01/01/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
01:05:33
Time
07:20/km
Pace
471
Calories
Afternoon Run
Đào Lê Lan
01/01/2022 17:26
Afternoon Run
followers_only
8,9km
Distance
01:02:56
Time
07:03/km
Pace
471
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
30:47
Time
07:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Trần Thanh Vân
31/12/2021 16:41
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
45:23
Time
07:42/km
Pace
355
Calories
Afternoon Run
Ngan Phan Thu
31/12/2021 05:54
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
37:38
Time
07:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Đào Ngọc Tân
30/12/2021 15:53
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
32:32
Time
07:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Ngan Phan Thu
29/12/2021 19:58
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
01:10:50
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Quốc Anh Tạ
29/12/2021 18:12
Evening Run
everyone
8,4km
Distance
59:49
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Đình Vũ
29/12/2021 19:08
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
04:14
Time
04:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
12:59
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
10:41
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,9km
Distance
52:14
Time
10:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
52:28
Time
11:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Tu Mai
29/12/2021 06:07
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:11:32
Time
07:49/km
Pace
628
Calories
Morning Run
Phạm Bá Nam
28/12/2021 21:35
Night Run
everyone
8,5km
Distance
05:50
Time
00:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Trần Đình Vũ
28/12/2021 19:21
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
04:35
Time
04:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Quốc Anh Tạ
28/12/2021 18:35
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
20:24
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
39:55
Time
08:50/km
Pace
0
Calories
Evening Run