|

MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

7,1km Distance
41:49 Time
05:54/km Pace
0 Calories
Về quê chạy 🏃🏻‍♂️💪🏻
6,2km Distance
32:46 Time
05:18/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,7km Distance
17:32 Time
10:36/km Pace
68 Calories
Morning Walk
6,7km Distance
38:04 Time
05:43/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,6km Distance
28:05 Time
04:58/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,6km Distance
17:22 Time
11:08/km Pace
80 Calories
Morning Walk
10,1km Distance
01:00:22 Time
05:58/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,0km Distance
37:36 Time
06:17/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,5km Distance
19:35 Time
12:52/km Pace
69 Calories
Morning Walk
6,4km Distance
34:17 Time
05:21/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,2km Distance
15:28 Time
13:11/km Pace
47 Calories
Morning Walk
2,6km Distance
22:16 Time
08:24/km Pace
0 Calories
Night Run
1,6km Distance
17:55 Time
11:10/km Pace
0 Calories
Morning Walk
2,1km Distance
23:53 Time
11:29/km Pace
0 Calories
Morning Walk
3,9km Distance
22:34 Time
05:47/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,1km Distance
40:36 Time
06:36/km Pace
0 Calories
Morning Run