Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Bùi Huy Hoàng
15/08/2020 05:19
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:42:25
Time
04:51/km
Pace
1376
Calories
Morning Run
Bùi Huy Hoàng
15/08/2020 04:54
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
20:08
Time
06:19/km
Pace
207
Calories
Morning Run
Bùi Huy Hoàng
08/08/2020 20:04
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
41:12
Time
07:42/km
Pace
338
Calories
Evening Run
Bùi Huy Hoàng
08/08/2020 15:13
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
04:26:56
Time
06:19/km
Pace
2666
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
07/08/2020 20:11
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
37:55
Time
07:41/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Bùi Huy Hoàng
07/08/2020 15:45
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:58:48
Time
05:39/km
Pace
2712
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
06/08/2020 15:22
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:51:41
Time
05:29/km
Pace
2725
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
06/08/2020 19:19
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
37:25
Time
07:44/km
Pace
296
Calories
Evening Run
Bùi Huy Hoàng
05/08/2020 15:26
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:59:56
Time
05:40/km
Pace
2715
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
05/08/2020 19:32
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
31:45
Time
07:55/km
Pace
219
Calories
Evening Run
Bùi Huy Hoàng
04/08/2020 15:57
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:49:59
Time
05:27/km
Pace
2708
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
04/08/2020 19:52
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
23:28
Time
07:19/km
Pace
204
Calories
Evening Run
Bùi Huy Hoàng
03/08/2020 19:07
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
23:43
Time
07:35/km
Pace
188
Calories
Evening Run
Bùi Huy Hoàng
03/08/2020 15:14
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:49:58
Time
05:26/km
Pace
2721
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
02/08/2020 15:49
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
04:30:20
Time
06:23/km
Pace
2701
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
01/08/2020 17:15
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:52
Time
06:34/km
Pace
607
Calories
Afternoon Run
Bùi Huy Hoàng
01/08/2020 15:16
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:20
Time
05:33/km
Pace
1352
Calories
Afternoon Run