Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Evening Run
everyone
23,6km
Distance
03:28:24
Time
08:49/km
Pace
1544
Calories
Evening Run
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
02:33:51
Time
07:11/km
Pace
1396
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
42,6km
Distance
06:12:15
Time
08:44/km
Pace
2786
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,7km
Distance
03:35:04
Time
09:55/km
Pace
1417
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,0km
Distance
25:20
Time
06:22/km
Pace
259
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
37,2km
Distance
04:52:23
Time
07:51/km
Pace
2435
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
18,8km
Distance
03:05:35
Time
09:52/km
Pace
1233
Calories
Night Run
Night Run
everyone
23,7km
Distance
03:29:35
Time
08:50/km
Pace
1552
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
42,5km
Distance
06:33:14
Time
09:14/km
Pace
2778
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
47,3km
Distance
06:15:44
Time
07:56/km
Pace
3092
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:54:53
Time
08:15/km
Pace
1383
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
46,4km
Distance
06:00:44
Time
07:46/km
Pace
3025
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
38,1km
Distance
06:25:36
Time
10:07/km
Pace
2488
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
48,7km
Distance
07:26:51
Time
09:10/km
Pace
3186
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:47:40
Time
07:56/km
Pace
1377
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
3,3km
Distance
23:13
Time
06:59/km
Pace
217
Calories
Lunch Run
Ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết chăng😁
everyone
7,0km
Distance
54:55
Time
07:48/km
Pace
467
Calories
Ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết chăng😁
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
02:52:20
Time
08:01/km
Pace
1407
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,7km
Distance
02:43:45
Time
07:33/km
Pace
1415
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:38:47
Time
09:44/km
Pace
664
Calories
Afternoon Run