Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Nguyễn Duy Lân
15/08/2020 05:03
Morning Run- Chào mừng ngày Truyền thống Ngành - tháng 8 ngày 15
everyone
8,2km
Distance
55:43
Time
06:50/km
Pace
509
Calories
Morning Run- Chào mừng ngày Truyền thống Ngành - tháng 8 ngày 15
Nguyễn Duy Lân
14/08/2020 04:51
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:21:59
Time
06:49/km
Pace
722
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
13/08/2020 17:29
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
01:01:31
Time
06:49/km
Pace
583
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Duy Lân
12/08/2020 04:46
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:21:54
Time
06:49/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
11/08/2020 05:04
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:01
Time
06:50/km
Pace
710
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
10/08/2020 17:32
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:02
Time
06:50/km
Pace
694
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Duy Lân
09/08/2020 04:02
Morning Run
everyone
28,0km
Distance
03:11:10
Time
06:49/km
Pace
1572
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
08/08/2020 05:07
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:21:59
Time
06:49/km
Pace
699
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
07/08/2020 17:39
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:21:56
Time
06:49/km
Pace
813
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Duy Lân
06/08/2020 17:30
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:02
Time
06:50/km
Pace
770
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Duy Lân
05/08/2020 17:25
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:04
Time
06:50/km
Pace
732
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Duy Lân
05/08/2020 04:40
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
27:20
Time
06:47/km
Pace
250
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
05/08/2020 05:11
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:11
Time
06:49/km
Pace
308
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
04/08/2020 04:59
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:05
Time
06:50/km
Pace
722
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
03/08/2020 04:54
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:21:57
Time
06:49/km
Pace
726
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
02/08/2020 04:43
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:24:07
Time
06:49/km
Pace
1316
Calories
Morning Run
Nguyễn Duy Lân
01/08/2020 16:38
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:35
Time
06:51/km
Pace
801
Calories
Afternoon Run