Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Night Walk
everyone
6,0km
Distance
01:02:33
Time
10:25/km
Pace
391
Calories
Night Walk
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
10:38
Time
09:00/km
Pace
77
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
6,4km
Distance
01:04:58
Time
10:11/km
Pace
415
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
4,7km
Distance
43:01
Time
09:12/km
Pace
304
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,9km
Distance
22:56
Time
11:46/km
Pace
127
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
3,6km
Distance
35:42
Time
09:56/km
Pace
234
Calories
Night Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
11:04
Time
10:41/km
Pace
67
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
23:27
Time
10:27/km
Pace
146
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
7,2km
Distance
01:15:17
Time
10:28/km
Pace
468
Calories
Afternoon Walk
Night Walk
everyone
2,7km
Distance
29:32
Time
11:01/km
Pace
175
Calories
Night Walk
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
13:58
Time
11:32/km
Pace
79
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
3,4km
Distance
31:10
Time
09:10/km
Pace
221
Calories
Night Walk
Morning Walk
everyone
4,3km
Distance
31:00
Time
07:16/km
Pace
277
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
10,4km
Distance
01:41:20
Time
09:42/km
Pace
680
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
12:48
Time
12:19/km
Pace
68
Calories
Morning Walk
Lunch Walk
everyone
1,0km
Distance
12:53
Time
12:46/km
Pace
66
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
14:15
Time
11:26/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
4,2km
Distance
31:21
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
11,4km
Distance
01:38:13
Time
08:38/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
25:57
Time
11:35/km
Pace
0
Calories
Evening Walk