Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Phuong Huynh
15/08/2020 04:54
Morning Run
everyone
13,8km
Distance
01:28:38
Time
06:25/km
Pace
1152
Calories
Morning Run
Phuong Huynh
14/08/2020 04:23
Morning Run
everyone
13,9km
Distance
02:02:52
Time
08:49/km
Pace
1191
Calories
Morning Run
Phuong Huynh
12/08/2020 05:05
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:51:38
Time
11:01/km
Pace
881
Calories
Morning Run
Phuong Huynh
11/08/2020 05:07
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:17:38
Time
06:30/km
Pace
1031
Calories
Morning Run
Phuong Huynh
09/08/2020 01:00
Night Run
everyone
48,1km
Distance
05:00:29
Time
06:15/km
Pace
3868
Calories
Night Run
Phuong Huynh
06/08/2020 04:25
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:40:02
Time
06:53/km
Pace
1254
Calories
Morning Run
Phuong Huynh
04/08/2020 17:34
Afternoon Run
everyone
22,6km
Distance
02:19:18
Time
06:10/km
Pace
1814
Calories
Afternoon Run
Phuong Huynh
04/08/2020 03:22
Night Run
everyone
28,7km
Distance
03:00:02
Time
06:16/km
Pace
2308
Calories
Night Run
Phuong Huynh
03/08/2020 15:35
Afternoon Run
everyone
32,5km
Distance
03:07:59
Time
05:46/km
Pace
2618
Calories
Afternoon Run
Phuong Huynh
03/08/2020 03:23
Night Run
everyone
22,4km
Distance
02:16:21
Time
06:05/km
Pace
1801
Calories
Night Run
Phuong Huynh
02/08/2020 03:29
Night Run
everyone
28,4km
Distance
02:41:40
Time
05:41/km
Pace
2324
Calories
Night Run
Phuong Huynh
01/08/2020 15:28
Afternoon Run
everyone
24,4km
Distance
02:34:18
Time
06:19/km
Pace
1992
Calories
Afternoon Run
Phuong Huynh
01/08/2020 03:49
Night Run
everyone
27,5km
Distance
02:39:59
Time
05:48/km
Pace
2203
Calories
Night Run