Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Morning Trail
everyone
102,0km
Distance
21:06:28
Time
12:25/km
Pace
6277
Calories
Morning Trail
Thời gian kết thúc workout lớn hơn thời gian ghi nhận kết quả
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:04
Time
05:30/km
Pace
573
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
11:24
Time
05:27/km
Pace
107
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:03
Time
05:29/km
Pace
632
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
06:04
Time
04:46/km
Pace
55
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:57
Time
05:29/km
Pace
594
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:11
Time
05:29/km
Pace
667
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:28:03
Time
04:55/km
Pace
2109
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:00
Time
05:29/km
Pace
609
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:05
Time
05:29/km
Pace
623
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:58
Time
05:29/km
Pace
594
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
11:14
Time
05:33/km
Pace
107
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:01
Time
05:29/km
Pace
561
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
24,0km
Distance
02:11:51
Time
05:29/km
Pace
1170
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:01
Time
05:29/km
Pace
617
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:00
Time
05:29/km
Pace
579
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:53
Time
05:29/km
Pace
629
Calories
Morning Run