Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Nguyễn Kim Loan
15/08/2020 05:20
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
01:06:35
Time
10:06/km
Pace
486
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
14/08/2020 05:25
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
01:01:46
Time
10:07/km
Pace
445
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
13/08/2020 05:03
Morning Run
everyone
9,6km
Distance
01:31:29
Time
09:32/km
Pace
720
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
12/08/2020 04:43
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:37:22
Time
07:57/km
Pace
872
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
11/08/2020 04:55
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:32:14
Time
09:02/km
Pace
744
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
10/08/2020 04:49
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:43:59
Time
10:14/km
Pace
757
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
09/08/2020 05:15
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:28:16
Time
08:28/km
Pace
762
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
08/08/2020 04:39
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:50:01
Time
07:13/km
Pace
1063
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
07/08/2020 05:07
Morning Run
everyone
14,6km
Distance
01:43:50
Time
07:07/km
Pace
1028
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
06/08/2020 04:47
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:51:18
Time
07:24/km
Pace
1055
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
05/08/2020 04:38
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:52:07
Time
07:26/km
Pace
1073
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
04/08/2020 19:53
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
01:06:00
Time
09:22/km
Pace
495
Calories
Evening Run
Nguyễn Kim Loan
04/08/2020 05:25
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:09:03
Time
09:39/km
Pace
534
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
03/08/2020 15:35
Afternoon Run
everyone
32,5km
Distance
03:07:59
Time
05:46/km
Pace
2255
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Kim Loan
03/08/2020 07:04
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
14:16
Time
03:33/km
Pace
277
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Nguyễn Kim Loan
03/08/2020 05:14
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:17:14
Time
08:26/km
Pace
661
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
02/08/2020 05:16
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:32:08
Time
08:18/km
Pace
796
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Loan
01/08/2020 05:03
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:30:20
Time
09:59/km
Pace
652
Calories
Morning Run