Hoạt động MƯỜNG THANH RACE 2020 – RUN FOR GREEN

Morning Run
everyone
3,6km
Distance
20:57
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:25:18
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
13,2km
Distance
01:20:48
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
18,0km
Distance
02:13:30
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
4,8km
Distance
31:21
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
36,6km
Distance
03:32:19
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
17:53
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
49:19
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,3km
Distance
55:47
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
19:11
Time
09:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
37:32
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:36:22
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:13:09
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
7,2km
Distance
39:32
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
05:35
Time
05:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
19:05
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
46:12
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
14:34
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
42:48
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
49:05
Time
08:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run